Ymunwch â ni i ddatblygu eich sgiliau a'ch gwybodaeth ac i'ch helpu i gynnig cymorth gwerthfawr i deuluoedd yn eich cymuned.

Hyfforddiant Gallu Ariannol am ddim i Sefydliadau

Dyddiadau hyfforddiant - Cliciwch y dyddiadau isod i gael gwybod mwy ac i archebu. 

CHWEFROR

Caerdydd: 9.15 - 13.30 Dydd Llun 24 Chwefror

Caerdydd: 13.30 - 17.15 Dydd Llun 24 Chwefror

Caerphilly: 9.00-13.30 Dydd Mawrth 25 Chwefror

Abertawe:  9.30-14.00 Dydd Mercher 26 Chwefror

MAWRTH

Merthyr Tydful: 12.30-16.30 Dydd Mercher 4 Mawrth

Doc Penfro: 9.00 - 13.30 Dydd Iau 5 Mawrth

Y Trallwng: 9.30 - 1.30 Dydd Iau 19 Mawrth

Ewch i'n tudalen digwyddiadau


Nid yw siarad am arian bob amser yn hawdd. Fodd bynnag, gall cael plant i arfer siarad am arian yn gynnar eu helpu i osgoi problemau ariannol yn y dyfodol. Mae Siarad, Dysgu, Gwneud (SDG) yn ymyriad rhianta sy'n seiliedig ar dystiolaeth a ddatblygwyd gan y Gwasanaeth Cynghori Ariannol i helpu rhieni plant 3-11 oed i siarad â'u plentyn am arian.

Bydd yr hyfforddiant ymarferol hanner diwrnod yma yn eich galluogi i gynnal gweithgareddau difyr i helpu rhieni i addysgu eu plant i ddatblygu arferion arian cadarnhaol. Mae'r cwrs hyfforddi yma yn darparu sgiliau i'r rhai heb unrhyw hyfforddiant gallu ariannol ac yn cynnig dulliau newydd i'r rhai sydd eisoes wedi gweithio yn y maes yma.

Law yn llaw â'r hyfforddiant am ddim, rydym yn darparu pecyn cymorth ac adnoddau am ddim i rhieni. Byddem yn disgwyl bod y mynychwyr yn bwriadu cyflwyno sesiwn dwy awr o hyd i rhieni.

"Mae'r pecyn mor hunanesboniadol, nid oedd yn cymryd llawer o amser i baratoi, dim ond meddwl am “Rwy'n cofio hynny”, nid oedd yn cymryd llawer o amser i godi fyny eto." ymarferydd, Canolbarth Cymru

Byddai 99% o'r rhieni a gymerodd ran yn argymell y cwrs hwn i rieni eraill sydd am siarad â'u plant am arian

Byddai 92% o ymarferydd yn argymell y modiwl i ymarferydd eraill

Mae'r gweithdy yma yn rhoi i chi:

 • cyfle i archwilio'r adnoddau siarad, dysgu, gwneud a darganfod sut i'w haddasu i'ch teuluoedd a'ch lleoliad.
 • pecyn cymorth, syniadau ac adnoddau marchnata i'ch galluogi i gyflwyno'r rhaglen cyn gynted ag y byddwch yn dychwelyd i'ch sefydliad

Bydd cinio a lluniaeth ar y diwrnod.

Pwy fydd yn elwa o fynychu?

Mae'r gweithdy yma ar gyfer unrhyw un sy'n cefnogi teuluoedd ac mae'n ddelfrydol os ydych chi'n gweithio mewn:

 • awdurdodau lleol/gwasanaethau plant
 • Canolfannau Plant
 • grwpiau/gwasanaethau blynyddoedd cynnar rhianta
 • elusennau plant
 • cymorth cynhwysiant ariannol
 • cymdeithasau tai
 • ysgolion, colegau a dysgu oedolion
 • llyfrgelloedd
 • canolfannau gwaith
 • banciau bwyd
 • neu allan yn y gymuned ehangach

Neu'n ymgysylltu â rhieni pobl ifanc 3-11 oed fel:

 • ymarferydd Dechrau'n Deg
 • aelod o'r tîm cymorth i deuluoedd
 • ymarferydd rhianta
 • cynghorydd/gweithiwr budd-daliadau arian
 • ymarferydd dysgu fel teulu
 • gwirfoddolwr cymorth i deuluoedd
 • gweithiwr cymunedol/gwirfoddolwr